Chandni Chowk, Near City Palace: Jaipur

Hardwood stairs.

Hardwood stairs.

Hardwood stairs.

Hardwood stairs.