Chandni Chowk, Near City Palace: Jaipur

Radiator cabinets, created and fitted.

Radiator cabinets, created and fitted.

Radiator cabinets, created and fitted.

Radiator cabinets, created and fitted.